Category Archives: Bilim

Bilim ve Teknoloji

Bilimsel faaliyetlerin tarih boyunca teknoloji ile yakın bir ilgisi olmuştur. Teknoloji Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi: İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü. Temel bilimlerle teknoloji, birbirine muhtaç ve birbirini tamamlayan iki faaliyettir. Bilimsel çalışmaların teorik… Read More »

Bilimsel Gelişmenin Niteliği

Bilimin nasıl geliştiği ile ilgili çeşitli görüşler vardır. Bu görüşlerden birine göre bilim yavaş fakat sürekli ilerleyen bir bilgi üretme ve çoğaltma surecidir. İkinci görüşe göre ise bilimde gelişme teorik düzeyde yer alan köklü düşünme değişikliklerinin bir sonucudur. Bilimin gelişimi karmaşık bir olaydır ve her ikisinde de gerçeklik payı vardır. Gelişimin bir cephesi evrim bir cephesi devrim niteliğini… Read More »

Bilimin Kökeni

Kökleri çok gerilere uzanmakla birlikte bilim, uygarlığımızın çok yeni sayılan bir ürünüdür. Tarih öncesi ve ön tarihi dönemlerde felsefe, din, efsane gibi ruhsal; el sanatları dışında pratik yaşam ihtiyaçlarına yönelik uğraşılar dışında, gözleme dayalı kavramsal düşünme demek olan bir bilimden söz etmek zordur. Ancak bu tür uğraşıların bilime kaynaklık ettiği inkâr edilemez. Bilimsel düşünme ve bulma çabasının kökeninde… Read More »

Bilim Tarihi

Bilim tarihi kısaca bilimin doğuş ve gelişme öyküsüdür. Toplumun yaşadığı dönüşüm konusunda önemli ipuçları vermektedir. Amacı bir bakıma nesnel (objektif) bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını incelemek bir bakıma da nitelikleri belli bir yöntemin, bir düşünme türünün, hatta geniş anlamda bir bakış açısının oluşumunu saptamaktır. Bilim tarihi amacına, bilimin ulaştığı sonuçları sıralamak yerine bu sonuçları, bağlı oldukları… Read More »

Bilim Nedir?

Bilim Özel bir bilgi türüdür. Bilginin sistemli bir bilgi olması şarttır. Bilimsel dolayısıyla sistemli bir bilgi aynı zamanda artarak gelişebilmek tutarlı ve denetlenebilir olmak ve objektiflik özelliklerine de sahiptir. Belirli bir bilimsel kavram veya yargının anlamı kişi ve toplumlara göre değişmeyecektir. Bu durum aynı zamanda bilimsel kavram ve yargıların herkesin belirli yöntemlerle öğrenip başkasına aktarabilmesi denetleyebilmesi anlamına da… Read More »